Algemene voorwaarden Dental MA

Algemene voorwaarden Dental MA

1-Definities
1. Dental MA: Dental MA B.V., gevestigd te Bleiswijk onder KvK nr. 59097736 2. Opdrachtgever: degene met wie Dental MA een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Dental MA en opdrachtgever samen.

2-Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Dental MA.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

3-Offertes
1. Offertes van Dental MA zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
2. Als de opdrachtgever de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
3. Indien door Dental MA een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
4. Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart Dental MA ter zake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen.
5. Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst.

4-Overeenkomst
1. Een opdracht komt tot stand door ondertekening van een door Dental MA uitgebrachte offerte.
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Dental MA tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
3. Bij aanvaarding van een offerte, behoudt Dental MA zich het recht voor de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.

5-Prijzen, kostenverhogende omstandigheden, meer en minder werk
1. Alle prijzen die Dental MA hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, alsmede van lonen, sociale lasten, belastingen en invoerrechten, die Dental MA niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding geven Dental MA recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen. Indien Dental MA van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij de opdrachtgever hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.
3. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Dental MA redelijkerwijs had mogen verwachten geven Dental MA recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
4. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
5. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Dental MA en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
6. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
a. het aanschaffen van bouwstoffen;
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
7. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Dental MA berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
8. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Dental MA redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
9. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
10. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.
11. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag Dental MA bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Dental MA eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door Dental MA worden verrekend bij de eindafrekening.
12. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft Dental MA recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

6-Betalingen en betalingstermijn
1. Dental MA mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling plaats binnen (14) dagen na factuurdatum.
3. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Dat betekent dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Dental MA de opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Dental MA behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
7-Gevolgen van niet tijdig betalen
1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Dental MA gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Dental MA.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 500,-.
4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Dental MA zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Dental MA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Dental MA weigert is hij niettemin verplicht de overeengekomen prijs aan Dental MA te betalen.

8-Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens.
2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot de opdracht aan Dental MA behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van haar werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever Dental MA daarvan tijdig in kennis te stellen.
3. Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door niet aan Dental MA te wijten omstandigheden heeft Dental MA recht op vergoeding van de daarmee verband houdende schade en kosten, alsmede op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als Dental MA daarom niet vraagt.
4. Indien de oplevering van het werk wordt vertraagd door niet aan Dental MA te wijten omstandigheden heeft Dental MA recht op vergoeding van de daarmee verband houdende schade en kosten.
5. De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door Dental MA uitgevoerde werk en geleverde of te leveren goederen niet wordt/worden beschadigd of vernield.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door Dental MA uit te voeren werk tevoren worden beschermd.
7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden door Dental MA in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan de werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan haar personeel de toegang tot de ruimten waarin zij haar werkzaamheden verricht, alsook gedurende de tijd die zij daarna noodzakelijk acht, wordt ontzegd.
8. Dental MA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen¬recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, een en ander op verbeurte , zonder rechterlijke tussenkomst, van een niet voor matiging vatbare boete per overtreding van € 5.000,-, onverminderd het recht van Dental MA om naast de boete schadevergoeding te vorderen. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op verzoek van Dental MA terstond aan haar worden geretourneerd.
9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks overeenkomsten aan te gaan met onderaannemers en leveranciers van Dental MA.
10. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Dental MA.
11. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dental MA redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.
12. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
13. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
14. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen.
15. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven onderaannemers of leveranciers.
16. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Dental MA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever

9-Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schade vergoeding wegens te late oplevering
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Dental MA komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
2. Dental MA heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Dental MA kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is Dental MA een gefixeerde schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd van € 40 per werkdag tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd, behoudens voor zover Dental MA recht heeft op
bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens Dental MA gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.
4. De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen Dental MA nog toekomt.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Dental MA voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

10-Oplevering
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Dental MA heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door Dental MA niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
2. Indien Dental MA heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk binnen 30 dagen kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Dental MA na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.
7. Door Dental MA erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

11-Zekerheden
1. Dental MA heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op de opdrachtgever heeft of zal krijgen een pandrecht en een retentierecht.
2. Het retentierecht geldt eveneens voor eerdere overeenkomsten uit hoofde waarvan de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan Dental MA.
3. Dental MA is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
4. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Dental MA te verrekenen met een vordering op Dental MA.
5. Dental MA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen uit alle met Dental MA gesloten overeenkomsten dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
6. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust mag de opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

12-Aansprakelijkheid Dental MA
1. Dental MA is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Dental MA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Dental MA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Dental MA aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is Dental MA hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend.
6. De aansprakelijkheid van Dental MA op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom.
7. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 12 maanden nadat opdrachtgever met de tekortkoming bekend is geworden.

13-Overmacht
1. Tot de in artikel 6:75 BW bedoelde overmachtsituaties worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen en pandemie.
2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Dental MA 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.

14-Overgang van rechten
1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dental MA.

15-Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Dental MA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
16-Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dental MA is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.